Slider

Mokyklos vizija, misija

Misija

Sukurti palankias sąlygas besimokantiesiems įgyti bendrojo ugdymo bei menų ir dizaino srities profesinio mokymo programose apibrėžtas kompetencijas ir skatinti jas pritaikyti profesinėje veikloje.

Vizija

Kauno taikomosios dailės mokykla - vizualaus meno paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras:
• orientuotas į besimokančiojo asmenybės ūgtį ir socialinę brandą;
• atitinkantis Geros mokyklos koncepcijos reikalavimus;
• modernus, atviras kaitai, ugdymo inovacijoms;
• pasidalytąją lyderystę ugdantis;
• tikslingai taikantis kokybės vadybos mechanizmus.

Strateginiai tikslai:

1. Sudaryti tinkamas sąlygas mokiniams įgyti kvalifikaciją ar kompetenciją(-as) padedančias įsitvirtinti darbo rinkoje.
2. Tobulinti ugdymo(-si), poilsio aplinkas.
3. Gerinti mokyklos įvaizdį, tobulinant bendradarbiavimą socialiniais partneriais ir mokinių tėvais.
4. Siekti, kad mokyklos veiklos organizavimas, išteklių valdymas, darbuotojų kvalifikacija atitiktų tarptautinių kokybės standartų reikalavimus.

Vertybės:

• Kūrybiškumas
• Geranoriškumas
• Atsakomybė
• Darbas komandose