Informacija mokiniams

INFORMACIJA APIE BENDROJO UGDYMO, IR PROFESINIO MOKYMO PROCESŲ VYKDYMĄ  NUO 2020 M. GEGUŽĖS 25 D.

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės mėn. 13 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pakeitimo“, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais bei steigėjo rekomendacijomis Kauno taikomosios dailės mokykla (toliau – Mokykla) bendrojo ugdymo  ir profesinio mokymo procesus nuo 2020 m. gegužės 25 d. organizuoja mišriu būdu:
  • bendrasis ugdymas ir neformaliojo švietimo užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu;
  • bendrojo ugdymo konsultacijos brandos egzaminus laikantiems – nuotoliniu būdu bei kasdieniu mokykloje;
  • teorinis profesinis mokymas – nuotoliniu būdu;
  • praktinis profesinis mokymas, kai nuotoliniu būdu vykdyti negalima, - kasdieniu mokykloje;
  • švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu, išskyrus pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 2. Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo vykdymo mokykloje tvarkaraščiai tvirtinami Mokyklos direktoriaus ir skelbiami suinteresuotoms šalims TaMo dienyno pranešimu.
 3. Mokykloje neorganizuojami renginiai, susibūrimai, kuriuose dalyvautų daugiau nei 30 asmenų.
 4. Veiklos organizuojamos įvairiose Mokyklos patalpose (aktų, sporto salėse, metodinėse ir edukacinėse erdvėse ir kitur) pagal Mokykloje suderintą patalpų naudojimo grafiką. Viena erdve tą pačią dieną naudojasi viena mokinių grupė.
 5. Įvertinus mokinių individualią pažangą ir mokymosi sunkumus, siekiant nustatyti, kuriems mokiniams ir kokia mokymosi pagalba reikalinga, mokytojai kreipiasi į padalinių vadovus dėl papildomų kontaktinių konsultacijų poreikio. Atsiradus poreikiui, sudaromas konsultacijų tvarkaraštis apie kurį TaMo dienyno pranešimu informuojami mokiniai ir nepilnamečių mokinių tėvai.
 6. Laikantis Mokykloje priimtų susitarimų dėl ugdymo/mokymo organizavimo, mokinių grupėms palaikoma pastovi rutina, iš anksto žinomas tvarkaraštis, ugdymo/mokymo sąlygos.
 7. Apie saugų elgesį Mokykloje siekiant užtikrinti koronaviruso plitimo prevenciją mokiniai informuojami suprantama kalba (lengvai skaitomu tekstu, paveikslėliais, o prireikus ir žodžiu).
 8. Teikiant švietimo, mokymosi pagalbą prioritetas skiriamas mokiniams, kurie karantino metu pvz.,: praleidinėjo pratybas; neatlikdavo užduočių; patyrė sunkumų suvokdami užduotis; negavo tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalbos ar/ir į ugdymo procesą neįsitraukė (nepakankamai dalyvavo); nesimokė karantino metu dėl ligos ir/ar kitų priežasčių.
 9. Mokiniams siūloma psichologinė pagalba: ypatingai mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; mokiniams, kurie susiduria su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (kurių šeimos nariai serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija); kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) karantino metu dirba kontaktinį darbą vykdant su COVID-19 ligos (koronaviruso) plitimo prevencija susijusias priemones ir pan.; mokiniams, kurie išgyvena psichologinę krizę, savižalos, savižudybės riziką, psichikos sutrikimų paūmėjimą).
 10. Jei ugdymo/mokymo proceso metu mokyklos bendruomenės nariui Mokykloje pasireikštų karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kiti ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) informuojamas Mokyklos direktorius, kuris užtikrina, kad būtų laikomasi Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo reikalavimo dėl Bendrojo ugdymo organizavimui, mokinių konsultacijoms ir švietimo pagalbos teikimui būtinų sąlygų.


KOMUNIKAVIMO BŪDAI IR PRIEMONĖS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO METU

Informacija mokiniams (nepilnamečių mokinių tėvams) apie komunikavimo būdus ir priemones nuotolinio mokymo organizavimo metu:

 1. Nuo 2020-03-30 dienos iki karantino pabaigos mokykloje ugdymo ir profesinio mokymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu.
 2. Visiems mokiniams informacija bus teikiama elektroninio dienyno TAMO pranešimais.
 3. Nuotoliniam mokymui realiuoju laiku (sinchroniniam mokymui) bus naudojama ZOOM.US aplinka, mokymo aplinka savarankiškam mokymui (asinchroniniam mokymui) – MOODLE platforma, TAMO aplinka ir kitos grupėje sutartos IKT priemonės.
 4. Kiekvieną dieną pamokos vyks pagal pamokų tvarkaraštį, kuris skelbiamas mokyklos puslapyje adresu ktdm.lt.
 5. Mokytojai ne vėliau, kaip dieną iki pamokos pradžios TAMO dienyno pranešimu pateikia pamokos informaciją:
  1. mokymo(-si) būdą (sinchroninis ar asinchroninis);
  2. pamokos temą, užduotis ir grįžtamojo ryšio sąlygas (užduočių atlikimo ir pateikimo terminus, vertinimo formas ir kt. sąlygas)
 6. Mokinių dalyvavimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pamokose fiksuojamas TAMO dienyne.
 7. Mokiniams, dėl svarbių ir mokytojui žinomų priežasčių negalintiems prisijungti pagal tvarkaraštį prie organizuojamų vaizdo pamokų, „n“ raidės nežymimos, užduotys persiunčiamos mokiniams (TAMO, MOODLE ar kt.).
 8. Dėl pateisinamų priežasčių mokiniai, negalintys prisijungti pagal tvarkaraštį prie organizuojamų vaizdo pamokų, užduotis atlieka savarankiškai ir atsiskaito pagal mokytojo nurodytą atsiskaitymo grafiką.
 9. Visus klausimus susijusius su nuotoliniu mokymu padeda spręsti grupių auklėtojai. 

 

MOKYTOJŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS 

Mokytojo elektroninio pašto adreso sandara:  vardas.pavarde@ktdm.lt 

Mokytojų konsultacijų tvarkaraštis  (atsisiųsti).

Kontaktinio praktinio mokymo tvarkaraštis (nuo 2020-05-25 iki 2020-06-19) (atsisiųsti).

 

INFORMACIJA 2020 METŲ ABITURIENTAMS 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija 2020 metų abiturientams (žiūrėti).

 

 INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ  NUOTOLINIO UGDYMO TIKSLU

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą nuotolinio ugdymo tikslu (atsisiųsti).

 

MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU

221. Nuotolinio mokymosi metu, kai taikomas asinchroninis mokymo būdas, mokinys, atsižvelgdamas į mokytojo sudarytą atsiskaitymų grafiką, gali laisvai pasirinkti mokymosi laiką ir tempą.

222. Kai pamoka vyksta realiu laiku (sinchroniniu būdu) naudojant IKT, niekas neturi teisės viešinti mokinio ir jo aplinkos.

223. Kiekvienas mokinys turi teisę į pagarbų elgesį jo atžvilgiu.

224. Kiekvienas mokinys turi teisę gauti reikalingą pedagoginę, psichologinę bei socialinę pagalbą nuotoliniu būdu arba kitu saugos reikalavimus karantino metu atitinkančiu būdu.

225. Mokinys kiekvieną darbo dieną privalo prisijungti prie mokykloje naudojamo elektroninio dienyno (TaMo) ir susipažinti su mokymo/si medžiaga, užduotimis mokymuisi.

226. Mokiniai privalo pagal iš anksto žinomą tvarkaraštį dalyvauti sinchroniniu būdu vykdomose pamokose.

227. Mokiniai, dėl pateisinamų priežasčių negalintys prisijungti prie sinchroniniu būdu organizuojamų pamokų, užduotis atlieka savarankiškai ir atsiskaito pagal mokytojo nurodytą atsiskaitymo grafiką.

228. Mokinys, negalintis dalyvauti nuotolinio mokymo procese dėl pateisinamos priežasties, privalo nedelsiant informuoti apie tai grupės vadovą.

229. Mokiniai privalo atlikti užduotis iki mokytojo nurodytos datos ir atsiskaityti numatyta forma.

2210. Mokantis nuotoliniu būdu, mokiniai privalo laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų.

2211. Draudžiama pamokų vaizdo, garso, rašytinę medžiagą įsirašius/išsisaugojus platinti, redaguoti neturint raštiško mokyklos leidimo. Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Už duomenų apsaugos reglamentą bei kitus teisės aktų pažeidimus atsakoma įstatymo numatyta tvarka.

 

 PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ  INFORMACIJA 

 

Siekiant ir toliau teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokytojams, padedant jiems spręsti iškylančias socialines, emocines, bendravimo, bendradarbiavimo, mokymo(si) problemas, jums pasiruošę padėti mokyklos pagalbos mokiniui specialistai:

Mokyklos psichologė Karolina Jasiūnaitė.  Psichologinis konsultavimas vykdomas „Zoom“ programos pagalba, iš anksto susisiekiant per „Messenger“ programėlę (Karolina Jasiūnaite). Konsultacijų laikas: I-IV 08:00 – 14:00.  

Socialinė pedagogė Eglė Jasaitienė.  Pasiekiama el.paštu: egle.jasaitiene@ktdm.lt  ar per „Messenger“ programėlę (Egle Jas). Konsultacijų laikas:  I-V 08:00 - 14:00

Specialioji pedagogė (KTDM Alytaus filialas) Rita Lukšienė. Pasiekiama el.paštu: ritaluksiene@ktdm.lt arba per „Messenger“ programėlę (Rita Lukšienė). Konsultacijų laikas I-V 08:00 - 14:00.

 

Dėl psichologinės pagalbos taip pat galite kreiptis lentelėje esančiais kontaktais:  https://ktdm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=119&lang=lt

 

KONSULTACIJOS TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO KLAUSIMAIS

Kauno taikomosios dailės mokyklos mokinius ir mokytojus technologijų naudojimo klausimais konsultuoja skaitmeninių technologijų administratorius Gabrielius Kazakevičius.

Kontaktai: tel. 867520767, el. paštas gabrielius.kazakevicius@ktdm.lt

VIDEO PAMOKOS