Profesinio informavimo taškas (PIT)

Renkiesi profesiją, mokymąsi – galvoji apie ateitį. Sunku apsispręsti? Vadinasi, tau reikia pagalbos... Taigi nedvejok ir užsuk į PIT‘ą - čia tavo ateitis taps šviesesnė.


PIT tikslas: teikti kokybiškas profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas mokiniams, jų tėvams, pedagogams, atsižvelgiant į jų amžių, lytį, gebėjimus, gyvenamąją vietą, socialinę padėtį, individualius ir visuomenės poreikius.

Uždaviniai:

1. Kaupti informaciją apie profesijas, profesinį rengimą, aukštojo mokslo siekimo galimybes ir darbo rinką šalyje bei užsienyje.
2. Užtikrinti prieinamumą prie egzistuojančių profesinio informavimo bazių (AIKOS ir kt.).
3. Bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis.
4. Kaupti ir skleisti informaciją profesinio informavimo klausimais.
5. Mokyti mokinius savianalizės (polinkių, interesų, gabumų atskleidimas, įvertinimas, tolesnių galimybių numatymas) ir skatinti savarankiškumą, priimant sprendimus.
6. Sudaryti galimybę naudotis internetu profesinio informavimo ir konsultavimo klausimais (pvz. AIKOS sistema).
7. Teikti pažintinę informaciją apie darbo rinką, profesijas, specialybes, mokymosi ir tęstinų studijų sąlygas mokiniams ir tėvams.
8. Bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

Teikiamos individualios konsultacijos, kuriose:

       padedama išsiaiškinti karjeros planavimo žingsnius;

       padedama išsiaiškinti tęstinių studijų tikslingumą;

       informuojama kur galima toliau mokytis pasirinktos mokymo programos;

       sudaroma galimybė naudotis internetu profesinio informavimo ir konsultavimo klausimais (pvz. AIKOS sistema);

       teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas bei supažindinama su studijų mokymo programomis;

       supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;

       padedama susidaryti individualų ugdymosi planą;
mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;

Siūloma naudotis šiais puslapiais internete:
- www.smm.aikos.lt

- www.kurstoti.lt
- www.euroguidance.lt
- www.profesijupasaulis.lt
- www.kurstudijuoti.lt
- www.ldrmt.lt
- www.ldb.lt

Tėvams: · teikiama informacija tėvų susirinkimo metu.
Grupių vadovams teikiama informacija apie mokinių profesinį informavimą ir konsultavimą.

1. Lentelė, kur galima tęsti studijas baigus Kauno taikomosios dailės mokyklą.

Eil. Nr. KTDM profesija Aukštoji mokykla Studijų programa Pastabos
1. Dailiųjų keramikos dirbinių gamintojas Kauno kolegija Stiklo, keramikos, medžio, odos, tekstilės menas www.kaunokolegija.lt/
Vilniaus dailės akademija Taikomoji keramika www.vda.lt
2.

Kompiuterinės grafikos operatorius/

kompiuterinio projektavimo operatorius

Elektroninės leidybos maketuotojas

KTU

Multimedijos technologijos

Medijų inžinierija

www.ktu.lt
Informatika
Teisės ir verslo aukštoji mokykla Reklama www.ttvam.lt/studiju-programos/rinkodaros-studiju-kryptis/reklama/
Vilniaus dailės akademija Animacija www.vda.lt
Kauno Kolegija

Leidybos ir spaudos technologijos

Multimedijos technologija Reklamos technologijos

www.kaunokolegija.lt/
3. Baldžius Kauno kolegija Baldų ir medienos dirbinių gamyba www.kaunokolegija.lt/
Vilniaus dailės akademija Skulptūra www.vda.lt
4. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas KTU Mados inžinierija www.ktu.lt
Vilniaus dailės akademija Taikomoji tekstilė www.vda.lt
Tekstilė
Kostiumo dizainas

Kauno kolegija

J.Vienožinskio menų fakultetas

Aprangos dizainas

Dizainas

Įvaizdžio dizainas

Stiklo, keramikos, medžio, odos, tekstilės menas

http://www.kaunokolegija.lt/
5. Dailiųjų metalo dirbinių gamintojas Vilniaus dailės akademija Metalo menas ir juvelyrika  
6. Interjero apipavidalintojas

Kauno kolegija

J.Vienožinskio menų fakultetas

Dizainas

http://www.kaunokolegija.lt/
Kauno kolegija Interjero ir baldų projektavimas www.kaunokolegija.lt/
Vilniaus dailės akadeimija Dizainas  
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Interjero dizainas http://www.vtdko.lt/index.php/studiju-programos-2
7. Vizualinė reklama Vilniaus kolegija Reklamos vadyba www.viko.lt
8. Fotografas

Kauno Kolegija

J.Vienožinskio menų fakultetas

Fotografija

www.kaunokolegija.lt/

Vilniaus Dailės akademija Fotografija ir medijos menas www.vda.lt
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Fotografijos technologija http://www.vtdko.lt/index.php/studiju-programos-2
9. Logistas-ekspeditorius Kauno kolegija Logistika www.kaunokolegija.lt/
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto logistika http://www.vtdko.lt/index.php/studiju-programos-2

 

Už PIT veiklą atsakinga:

Vitalija Mikutaitienė

Psichologė